28.07. Saluki Jahresausstellung
Richterin Fr. Scanlon/USA
Yalameh Esmir Khan V1 CAC VDH(28 Rüden)

Ch.Yalameh Enya Samira V2 res CAC VDH (25 Hündinnen)

Yalameh Elayah V4

Multi Ch. Yalameh Arif V ( Siegerklasse Rüden )
Yalameh Chalif Cemal V
(offene Rüden)
Yalameh El Rih Sg
( offene Rüden)
Yalameh Eshendi Sg
( offene Rüden)
Yalameh Ellah Bint Sallah
V
(offene Hündin)
Ch. Simhearth Nasari
V
(offene Hündin)

Richter: Hr. R. Vuorinen

Yalameh Fah`Rukh Khan Sg (jugendkl Rüden)
Yalameh Fatima V
(jugendkl Hündinnen)
Simhearth Q`Ashanti Yalameh V Sieger der Babyklasse